Crijns asbestsanering

Een serieuze vraag over een belangrijke kwestie. Het verwijderen van asbest vereist een professionele benadering met de garantie van een adequate aanpak en oplossing. Crijns Asbestsanering is gespecialiseerd in uitsluitend asbestverwijderingswerken.

Al onze projecten worden efficiënt en met de grootste zorg overeenkomstig de geldende wetgeving uitgevoerd. Neem zeker met ons contact op zodra u asbest heeft gevonden!

Voor een vrijblijvende en scherpe offerte!

Heeft u algemene vragen over asbest? Ondersteuning nodig bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of voor het laten uitvoeren van een asbest inventarisatie? Neem geheel vrijblijvend en kostenloos contact op met Crijns Asbestsanering!

WAT IS ASBEST PRECIES?

Asbest is een vezelachtig mineraal dat van nature in de bodem voorkomt. Het is opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Commercieel zijn drie soorten asbest van belang geweest: Witte asbest (chrysotiel), Blauw asbest (crocidoliet) en Bruine asbest (amosiet).

Bij inademing kunnen ze alle drie schadelijk zijn, de Blauwe- en Bruine asbestvezels leveren voor de volksgezondheid een groter gevaar op daar deze dieper in het longweefsel doordringen. Alleen aan de kleur van het ruwe materiaal is te herkennen tot welk asbestsoort het behoort. Na verwerking is de asbestsoort alleen nog maar microscopisch vast te stellen.

 

SOORTEN ASBEST

Serpentijn (krulvormig) Soort Kleur
(meest toegepast) Chrysotiel wit
Amfibool (naaldvormig) crocidoliet blauw
  tremoliet grijs
  actinoliet groen
  amosiet bruin

 

Asbest was vanaf de 2e Wereldoorlog tot in de jaren tachtig een erg populair materiaal. Het heeft sterke pluspunten. De grondstof komt voor in de bodem en is eenvoudig te ontginnen uit de asbestmijnen. In Nederland komt de grondstof van nature niet voor. Asbest zelf is goedkoop en heeft uitstekende fysische en chemische eigenschappen: Sterk, Slijtvast, Hittebestendig, Isolerend en bestand tegen zuren.

Op het verwerken van asbest in producten is een algeheel verbod uitgevaardigd in 1993.

Enkele bekende voorbeelden van asbest toepassingen zijn; cement golfplaten, Leien, Bloembakken, Vloer-, zeilen en tegels, Asbestisolatie rond verwarmingstoestellen en afdichtkoord.

Crijns Asbestsanering heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevend gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in de regio met opdrachtgevers zelfs tot over de provinciegrenzen.

Crijns Asbestsanering verwijdert asbest uit woningen, scholen, ziekenhuizen, kantoorgebouwen, fabrieken en objecten (CV Ketels, Koelinstallaties en ovens).

Iedereen die met asbest te maken krijgt heeft met wetten en regels te maken. Deze zijn er op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Daarbij moeten deze in overeenstemming zijn met Europese wetten.

In de huidige wet- en regelgeving wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen particulieren en niet-particulieren. Deze laatste groep bestaat onder meer uit bedrijven, zelfstandigen, en instellingen zoals scholen en woningbouwcorporaties.

ALGEMENE REGELS

Het beroepsmatig gebruik van asbest is vanaf 1 juli 1993 in (vrijwel) alle gevallen verboden.

Daarbij mogen particulieren met ingang van 1 september 1998 geen asbesthoudende materialen verwerken of her-verwerken. Asbest dat vroeger is gebruikt bij gebouwen en objecten moet afhankelijk van de situatie verwijderd of afgedekt worden. Bij sloop moet het asbest altijd worden verwijderd. Op den duur zal daarom geen asbest meer in de directe leefmilieu aanwezig zijn.

MEER INFORMATIE

Klik voor meer informatie over (internationale) wetgeving over asbest op de onderstaande links

Dossier asbest op vrom.nl
Wet- en regelgeving op overheid.nl
Instituut Asbestslachtoffers
Comiteé Asbestslachtoffers
EU regelgeving over asbest
Asbest op de site van het ministerie van SZW

Crijns Asbestsanering hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar werk, aan de veiligheid van haar personeel en andere belanghebbenden. daarbij hecht Crijns Asbestsanering veel waarde aan een gezonde leefomgeving én een schoon milieu.

Het verwijderen van asbest vereist daarom een professionele aanpak en moet voldoen aan belangrijke kwaliteitsstandaarden. Vandaar dat wij voldoen aan alle wettelijke richtlijnen en deze ook strikt naleven.

Download onze SC-530 Procescertificaat

Download de SC-530 Norm

Contactgegevens

Vestigingsadres
Crijns Asbestsanering BV
Haefland 1
6441 PA Brunssum
T. +31 (0) 452 096 044
Bankrelatie
Rabobank 11.99.38.375
IBAN NL78 RABO 0119938375
BIC RABONL2U
 
Correspondentieadres
Haefland 1
6441 PA Brunssum
Registratienummers
B.T.W. nr.: NL.804885072.B01
K.v.K. nr.: 14054090
SCA-nr.: 10-C100049.002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Stappen plan

1. ASBESTINVENTARISATIERAPPORT

Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal. Aan de hand van risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen het bedrijf moet voldoen als het asbest wordt verwijderd. Een volledige asbestinventarisatie bestaat uit een deskresearch, een inspectie van het volledige gebouw in combinatie met monstername en analyse en een rapportage. Hiervoor moeten alle ruimten onderzocht zijn.

2. SLOOPMELDING

Voor het verwijderen van asbest uit een bouwwerk en/of object is een meldingsplicht bij de gemeente vereist. Deze melding moet ingediend worden met de volgende bijlage: Asbest inventarisatierapport (opgesteld door een SC-540 bedrijf) en een Werk-, en V&G plan (opgesteld door een SC-530 bedrijf). Men dient rekening te houden met een termijn van vier weken gerekend vanaf datum indienen alvorens men kan overgaan tot het uitvoering van de verwijdering.

3. VRIJBLIJVENDE OFFERTE AANVRAGEN

Crijns Asbestsanering doet U graag een vrijblijvende offerte toekomen op basis van het SC-540 asbest inventarisatierapport.

4. UITVOERING ASBESTVERWIJDERING

Crijns Asbestsanering maakt samen met U, na ontvangst van alle bescheiden, een afspraak over de uitvoering van de asbestverwijdering. Crijns Asbestsanering dient te hebben ontvangen, een kopie asbest inventarisatierapport, omgevingsvergunning en een ondergetekende offerte.

Crijns Asbestsanering verzorgt de aan- en afmelding van de werkzaamheden bij uw gemeente alsmede het bezoek van een onafhankelijk laboratorium aan het einde van de uitgevoerde werkzaamheden

5. AFRONDING WERKZAAMHEDEN

Aan het einde van de uitgevoerde asbestverwijderingswerkzaamheden word door de verantwoordelijke Deskundige Toezichthouder Asbestsloop samen met u de opleveringsverklaring opgesteld.

Naast de factuur ontvangt u, na ontvangst van de betaling, het stortbewijs van de afgevoerde asbest en de rapportage van het onafhankelijk laboratorium.

Deze bescheiden dient u aan de gemeente te overleggen.

ALGEMENE VOORWAARDEN CRIJNS ASBESTSANERING B.V.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, orderbevestigin­gen, facturen, etc. Afwijkende afspraken zijn uitsluitend van toepassing indien deze schrifte­lijk overeengeko­men zijn.

Indien de wederpartij van van deze voorwaarden afwijkende algemene voorwaarden gebruik maakt, dan gelden deze voorwaarden, waarbij partijen nu reeds vaststellen dat naar deze voorwaarden het eerste werd verwezen en de wederpartij afstand doet van toepasselijkheid van haar eigen voorwaar­den.

ARTIKEL 2: OFFERTE

Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, zowel wat betreft de prijsopgave, de toegezegde details zoals gewicht, maat en kleur, vermel­dingen in catalogi, prijslijsten, tekeningen, foto’s e.d. en binden ons pas als wij niet onverwijld na de aanvaarding het aanbod herroepen hebben.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Wij hebben het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De wederpartij verstrekt alle gegevens tijdig, bij niet tijdige verstrekking hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. de extra kosten in rekening te brengen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade indien wij zijn uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De wederpartij vrijwaart ons van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan ons toerekenbaar is.

ARTIKEL 4: HONORARIUM 

Partijen kunnen een vast honorarium overeenkomen, indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium vastgesteld worden op grond van werkelijk bestede uren volgens onze gebruikelijke uurtarieven, welk volledig tarief ook geldt voor reistijd.

Wij mogen het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel de verwachte hoeveelheid werk, in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat dat van ons in alle redelijkheid niet mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijke overeengekomen honorarium.

ARTIKEL 5: LEVERING

De op de orderbevestiging vermelde levertijd zal zoveel mogelijk worden nagekomen, doch geldt als een richtlijn, daar ook wij afhankelijk zijn van levering van derden.

De genoemde leveringstermijn is derhalve niet fataal en de wederpartij heeft pas enige actiebevoegdheid nadat zij ons na het verstrijken van de op de orderbevestiging vermelde levertijd bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld om te leveren binnen een redelijke termijn.

Levering kan plaatsvinden doordat de wederpartij de roerende zaken op ons bedrijf komt afhalen, dan wel doordat wij de roerende zaken bij de wederpartij bezorgen.

Indien wij de roerende zaken bezorgen, dient de wederpartij te zorgen dat de plaats waar bezorgd moet worden goed bereikbaar is en op de meest eenvoudige wijze gelost kan worden.

Vanaf het moment dat de zaken zich bevinden onder de wederpar­tij, komen deze zaken voor zijn rekening en risico en dient de wederpartij zich daar zonodig voor te verzekeren, ook al rust er nog een eigendomsvoorbehoud op.

Indien er gerede twijfel bestaat dat de wederpartij tijdig (gehele) betaling zal verrichten, zijn wij bevoegd de levering op te schorten, totdat zekerheid omtrent de betaling is verschaft. De kosten van deze opslag komen geheel voor rekening van de wederpartij. Indien zijdens ons werkzaamheden bij de wederpartij verricht dienen te worden, dient de wederpartij ervoor te zorgen dat tijdens deze werkzaamhe­den aanwezig en gratis beschikbaar is elektra (220 Volt en 25 Ampère) en een watertappunt.

De kosten van verpakking komen voor onze rekening, evenals de vervoerskos­ten, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken. 

ARTIKEL 6: OVERMACHT

Indien wij niet kunnen presteren tengevolge van een ons niet toe te rekenen omstandigheid, hebben wij het recht oftewel ontbin­ding van deze overeenkomst in te roepen zonder dat wij jegens de wederpartij schade­plichtig zijn, dan wel aan de wederpartij aan te zeggen dat wij alsnog de overeenkomst nakomen, zij het onder andere voorwaarden, in welk geval de wederpartij een maand de tijd heeft de nieuwe voorwaarden te weigeren en de oorspronke­lijke overeenkomst te ontbinden zonder dat wij schadeplichtig worden. Ook bij overmacht – nadat wij reeds gedeeltelijk geleverd hebben -geldt het bovenstaande voor het restant van het overeengekomene.

Als overmacht worden in ieder geval beschouwd de navolgende gebeurtenis­sen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, water­schade, overstroming, werkstaking, bedrijfs­bezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheids­maatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in levering van energie, alles zowel in het bedrijf van ons als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden, interesten e.d. welke mochten ontstaan als gevolg van daden en/of nalatig­heden van de wederpar­tij, diens ondergeschikten, dan wel personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, welke gevolgen hebben voor de door ons geleverde producten.

Indien wij aansprakelijk mochten zijn voor schade dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde en in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van onze verzekeraar indien wij voor het risico verzekerd blijken te zijn.

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle door ons geleverde zaken blijven ons volledig eigendom totdat de wederpartij de zaak in het geheel heeft betaald inclusief eventuele kosten.

Bij niet betaling door de wederpartij hebben wij, na aangeteken­de sommatie om alsnog binnen een week aan alle financiële verplichtingen te voldoen, het recht de zaken terug te halen bij de wederpartij, die ons daartoe in de gelegenheid moet stellen op straffe van een dwangsom van € 250,– voor iedere dag dat de wederpartij weigert de zaken aan ons af te geven.

ARTIKEL 9: BETALING

Betaling geschiedt uitsluitend à contant, tenzij wij op de orderbevesti­ging een andere regeling zijn overeengekomen.

Indien een betalingstermijn is toegestaan, dient betaling te geschie­den binnen veertien dagen na levering op een van onze bankrekeningen.

Bij niet tijdige betaling door de wederpartij is deze vanaf factuurdatum zonder sommatie of ingebrekestelling 2% rente per maand verschuldigd.

Indien betaling na afloop van de overeengekomen betalingstermijn niet verricht is, zijn vanaf dat moment zonder sommatie of ingebrekestelling alle redelijke buitengerechtelijke kosten gemaakt door onszelf of door derden voor ons gemaakt, voor rekening van de wederpartij.

Bij inschakeling van een advocaat worden die buitengerechtelijke incasso­kosten redelijk geacht die berekend zijn conform de door de kantonrechter gehanteerde staffel oftewel het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

ARTIKEL 10: REKLAMES

Indien de wederpartij klachten heeft, dient zij deze binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing schriftelijk bij aangetekend schrijven aan ons te melden, derhalve niet aan tussenpersonen, wederverkopers, vertegenwoordigers, e.d.

ARTIKEL 11: OPZEGGING

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

Zegt de wederpartij op, dan hebben wij recht op compensatie wegens bezettingsverlies en gederfde winst, terwijl de wederpartij alsdan eveneens gehouden is tot betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

ARTIKEL 12: GEHEIMHOUDING

Indien de wederpartij als gevolg van leveringen kennis neemt van vertrou­welijke, geheime informatie over ons, dient de wederpar­tij strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen en is de wederpartij volledig schade­plichtig bij schending hiervan.

ARTIKEL 13: INTELLECTUELE EIGENDOM, AUTEURSRECHTEN, MONSTERS EN MODELLEN

Wij behouden rechten en bevoegdheden die ons toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door ons verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door deze zonder voorafgaande toestemming van ons worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Wordt aan de wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt.

Bij een opdracht terzake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

ARTIKEL 14: VEILIGHEID

De door/voor ons geplaatste steigers mogen zonder schriftelijke goedkeuring onzerzijds niet door derden worden betreden.

ARTIKEL 15: KOSTEN ANDERS DAN BIJ WANBETALING

Indien zijdens ons buitengerechtelijke kosten dienen te worden gemaakt ter juiste nakoming van deze overeenkomst door de wederpartij, anders dan bij wanbetaling van de overeengekomen som, kunnen wij alle redelijke buitenge­rechtelijke kosten bij de wederpartij in rekening brengen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTER

Op deze overeenkomst is uitdrukkelijk Nederlands Recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Geschillen worden, indien wij dat wensen, door de Nederlandse rechter in het arrondissement Maastricht berecht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Een en ander geschiedt met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag en eventuele (toekomstige) andersluidende Nationale of Europese wet- en regelgeving inzake koop roerende lichamelijke zaken.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk fotokopie, microfilm of  op  welke  wijze  dan  ook  zonder  uitdrukkelijke toestemming van Crijns Asbestsanering B.V.