Watermanagement

V-flow

V-flow® drainsystem is een uniek verticaal afwateringssysteem, toepasbaar voor nieuwe en bestaande rioolstelsels zowel voor particuliere als openbare en industriële toepassingen.
V-flow laat zich kenmerken door eenvoud: een kolk met infiltratiepaal. De kolk vangt het afstromend hemelwater op waarna het zich via de infiltratiepaal in de bodem infiltreert.

V-flow® kan toegepast worden als onderdeel van een nieuw ontworpen afwateringssysteem. Het is een duurzaam systeem omdat het regenwater ter plaatse in de ondergrond wordt geïnfiltreerd. Bovendien is het niet duurder dan een traditioneel ontworpen systeem met een regenwater-afvoerleiding en straatkolken.

V-flow® kan ook toegepast worden in een bestaand afwateringssysteem. Enerzijds kan het gebruikt worden om op een eenvoudige manier een volledige afkoppeling van het regenwater te bereiken. Anderzijds kan het een oplossing bieden voor lokale wateroverlast.


De toepasbaarheid is uiteraard afhankelijk van de K-waarde van de bestaande ondergrond en de lokale grondwaterstanden. Er zijn standaard rekenbladen ontwikkeld om, uitgaande van het grondonderzoek en het grondwaterpeil, het aantal kolken en de lengte van de infiltratiepaal te bepalen.

bergbezinkbassins

Met de aanleg van bergbezinkbassins (grote ondergrondse kelders) realiseren we voor steden en gemeenten een betere afvoer van riool- en regenwater tijdens heftige regenbuien. In die gevallen vindt overstort van rioolwater plaats op het oppervlaktewater (open water zoals grote vijvers, rivieren, kanalen e.d.). Het ondergrondse bergbezinkbassin fungeert als een tijdelijke buffer voor het overschot aan vuil rioolwater, dat anders in vijvers, rivieren, kanalen, etc terecht komt en het vervuilt. Het vuil uit het rioolwater blijft achter in het bergbezinkbassin en het water stroomt uiteindelijk door naar de waterzuivering.

Door de kennis van bouw én wegenbouw hebben we ons kunnen specialiseren in betonwerken, vooral op locaties onder de grond en in of nabij het (grond)water. We leggen bergbezinkbassins aan in een korte periode en met zo minimaal overlast voor de omgeving.

Waterpleinen

Waterpleinen fungeren als bassins om overtollig regenwater op te vangen dat daardoor niet meer naar het riool hoeft en dus minder snel zal overstromen.

Waterpleinen worden in het algemeen toegepast in binnenstedelijke gebieden waar weinig ruimte is voor waterbuffering en infiltratie door de hoge grondwaterstanden niet mogelijk is.

In dichtbebouwde stedelijke gebieden is het meestal lastig ruimte te vinden voor regenwaterretentie terwijl de noodzaak juist in deze gebieden groot is. De laatste jaren krijgen we ook steeds vaker te maken met overvloedige regenval waardoor straten en de omgeving tijdelijk onder water komen te staan. Een innovatieve en gerichte aanpak om de wateroverlast aan te gaan dringt zich dan ook op.

Waterpleinen hebben een aantal voordelen ten opzichte van andere buffervoorzieningen:

  • Waterpleinen maken de dynamiek van het water zichtbaar in de stad en kunnen daarmee de belevingswaarde verhogen.
  • Waterpleinen kunnen gecombineerd worden met andere openbare stedelijke functies en creëren zo een meervoudig gebruik van de ruimte.
  • In waterpleinen kan bij een juist ontwerp een grote peilfluctuatie worden gerealiseerd en kan er dan veel water worden gebufferd

Meestal worden waterpleinen gebruikt als onderdeel van het globale plan voor de waterhuishouding van een terrein of weg. Onze ervaren ingenieurs ontwerpen dergelijke globale plannen.

Een voorbeeld van een van onze waterplein projecten treft u aan in onderstaande link van Blauw Groen Vlaanderen.

Bezoek website

infiltratiekratten

Infiltratiekratten worden tegenwoordig vaak gebruikt voor regenwaterbuffering en –infiltratie. Ze voorkomen dat een grote watermassa op korte termijn afvloeit naar de riolering wat tot overstromingen zou leiden.

Meestal worden infiltratiekratten ingezet als onderdeel van het globale plan voor de waterhuishouding van een terrein of weg. Onze ervaren ingenieurs ontwerpen dergelijke globale plannen.